Soovid oma tegemistest teada anda?

Kui paljud inimesed Sinu tegemistega kursis on? 100, 1000, 10 000, 100 000? Vali number ja Express Post pakub Sulle vahendid, kuidas nende inimesteni jõuda.

Sinu Express Post

Teenused

Kasulikku

Küsimused? Kirjuta meile tellimine at expresspost dot ee

Kiriteenuse tüüptingimused

1.                   Üldsätted

1.1                Teenusetingimused.   Käesolevad Teenusetingimused sätestavad ExPo poolt postiteenusena riigisiseste adresseeritud kirisaadetiste (Kirjade) Eesti Vabariigi piires liht-, täht- väärt- või partiisaadetisena edastamise teenuse (Kirjakandeteenuse) tüüptingimused.

1.2              Mõisted.   Käesolevates riigisiseste kirisaadetiste edastamise teenuse teenusetingimustes kasutatakse alljärgnevaid mõisteid alljärgnevas tähenduses:

(a)      „Edastamine“ on protsess, mis hõlmab Kirjade kogumist, sorteerimist, vedu ja Saajale kättetoimetamist;

(b)     „Kiri“ on adresseeritud kirisaadetis postiseaduse mõistes. Kirjad jagunevad tava- ja maksikirjadeks vastavalt p.-le

(c)      „Kirjakandeteenus“ on postiteenus, mille sisuks on Kirjade edastamine Saajatele Eesti Vabariigi piires vastavalt Teenusetingimustele;

(d)     „Klient“ on füüsiline või juriidiline isik, kes soovib ExPo poolt Kirja edastamist Saajale;

(e)      „Postkast“ on postiseaduse § 8 nõuetele vastav Saaja valduses olev vahend postisaadetiste kättetoimetamiseks;

(f)       „Saatja“ on Klient või muu isik, kelle tahtel ja nimel on Kiri edastamiseks Saajale üle antud;

(g)      „Saaja“ on isik (adressaat), kellele või kelle postiaadressil tuleb Kiri saatja tahte kohaselt edastada;

(h)     „Saateleht“ on vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis dokument, milles fikseeritakse Kirjade üleandmine ExPo-le Saajatele edastamiseks. Kui Saateleht vormistatakse kirjalikult, jääb üks eksemplar allkirjastatud Saatelehest kummalegi Poolele;

(i)       „Spetsifikatsioon“ on Eritingimustele lisatud Kirjakandeteenuse spetsifikatsioon Kliendile, milles vajadusel sätestatakse Kliendist tulenevad Kirjakandeteenuse osutamist puudutavad spetsiifilised kokkulepped, täpsustused või muud asjaolud, mis on käesolevates Teenusetingimustes lahtiseks või Pooltele kokkuleppimiseks jäetud ning Poolte vahel hiljem kokkulepitavad muudatused Teenuse osutamisel.

1.3              Seos Teenuselepingu dokumentidega.   Käesolevad Teenusetingimused on Teenuselepingu osaks ning täpsustavad Teenuselepingu üldtingimusi osas, mis puudutab Kirjakandeteenuse osutamist.

1.4              Seos Eritingimustega.   Kui Eritingimustele lisatud Kirjakandeteenuse Spetsifikatsioonis on käesolevaid Teenusetingimusi Kliendi suhtes täpsustatud või muudetud, loetakse, et Spetsifikatsioonis sätestatud tingimused on prioriteetsed Teenusetingimuste ees.

2.                  Kirjakandeteenuse tingimused

2.1              Teenuseleping või üksiktellimus.   ExPo osutab Kirjakandeteenust Kliendiga sõlmitud Teenuselepingu alusel või ühekordse tellimusena Kliendi tellimuses määratud ja ExPo-le üleantud Kirjade suhtes.

2.2              Kirjakandeteenuse liigid.   ExPo edastab Kirjad Saajale lihtkirjana (lihtsaadetis), tähtkirjana (tähtsaadetis), väärtkirjana (väärtsaadetis) või partiikirjana (partiisaadetis) vastavalt p.

2.3              Lihtkiri.   Kirja edastamisel lihtkirjana:

(a)           väljastatakse Kiri Saajale allkirjata Postkasti edastamise teel;

(b)          Kirja väärtus on ExPo-le avaldamata; ning

(c)           Kirja kaotsimineku või kahjustumise korral ei hüvita ExPo sellest tekkinud kahju.

2.4              Tähtkiri.   Kirja edastamisel tähtkirjana:

(a)           väljastatakse Kiri Saaja või tema esindaja allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel;

(b)          Kirja väärtus on ExPo-le avaldamata; ning

(c)          Kirja kaotsimineku või kahjustumise korral hüvitab ExPo Saatjale tähtkirja edastamise eest ExPo-le makstud tasu ja garantiisumma, mis on võrdne edastamise eest makstud tasuga;

2.5              Väärtkiri.   Kirja edastamisel väärtkirjana:

(a)          väljastatakse Kiri Saaja või tema esindaja allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel;

(b)          Kirja väärtus rahasummana on ExPo-le avaldatud; ning

(c)          Kirja kaotsimineku või kahjustumise korral hüvitab ExPo Saatjale väärtkirja avaldatud väärtuse ning väärtkirja edastamise eest ExPo-le makstud tasu.

2.6              Partiikiri.   Kirja edastamisel partiikirjana:

(a)           annab Saatja Kirja ExPo-le üle üheaegseks edastamiseks vähemalt sajale Saajale;

(b)          väljastatakse Kiri Saajale allkirjata Postkasti edastamise kaudu;

(c)           Kirja väärtus (nii üksikult kui kogupartiina) on ExPo-le avaldamata; ning

(d)          Kirja kaotsimineku või kahjustumise korral ei hüvita ExPo sellest tekkinud kahju.

2.7              Tavakiri ja maksikiri.   Kaalu-, mõõdu- ja sisuks oleva materjali alusel käsitleb ExPo Kirju tavakirjadena või maksikirjadena alljärgnevalt:

Tavakiri

Kaal:

kuni 250 grammi

Minimaalsed mõõtmed:

90x140 mm (pikkus, laius)

Maksimaalsed mõõtmed:

229x324x5 mm (pikkus, laius, paksus)

Pakendi sisu:

ainult paber

Maksikiri

Kaal:

kuni 2000 grammi

Minimaalsed mõõtmed:

90x140 mm (pikkus, laius)

Maksimaalsed mõõtmed:

 230x330x20 mm (pikkus, laius, paksus)

Pakendi sisu::

muud lubatud materjalid lisaks paberile

 

3.                  Nõuded Kirjale

3.1              Mõõtmed ja kaal.   

3.1.1        ExPo edastab Saajatele Kirja üksnes juhul, kui see vastab p. 3.1.2        Kui Kiri ei vasta p. 3.2              Edastamiseks keelatud esemed.   ExPo-l on õigus keelduda Kirja edastamisest, kui Kiri sisaldab:

(a)          pisar- ja närvigaasi balloone;

(b)          lõhkevaid ja kergesti süttivaid aineid;

(c)           mürgiseid ja radioaktiivseid aineid;

(d)          bioloogilisi nakkusohtlikke aineid;

(e)           narkootilisi ja teisi psühhotroopseid aineid;

(f)            happeid;

(g)           kiiresti riknevaid toiduaineid;

(h)          elusloomi, välja arvatud siidiussid, mesilased ja kaanid;

(i)            mürgiseid taimi;

(j)            esemeid, mis oma omaduste tõttu või pakendiga võivad ohustada postisaadetise saajat ja postitöötajaid või rikkuda teisi postisaadetisi;

(k)          sündsusetuid ja kõlblusvastase sisuga trükiseid ja esemeid;

(l)            raha;

(m)        esemeid, mille sissevedu on keelatud või piiratud õigusaktidega;

3.3              Pakend.   ExPo-le üleantavad Kirjad peavad olema pakitud vastavalt alljärgnevatele nõuetele:

3.3.1        Kirjad peavad olema korrektselt pakitud ja pakend suletud viisil, mis ei võimalda pakendit rikkumata Kirja avada, sisu rikkuda ega kahjustada kuni selle kättesaamiseni Saaja poolt;

3.3.2        Klient on kohustatud tagama, et Kiri on pakitud viisil, mis säilitab Kirja sisu puutumatult ja rikkumatult kuni kättesaamiseni Saaja poolt, s.h. pakkima Kirjad sisust lähtuvalt viisil, mis hoiavad ära sisu kahjustamise Kirjade ExPo-le üleandmise, sorteerimise, veo ja Saajale kättetoimetamise käigus;

3.3.3        Kui Kiri sisaldab kergestipurunevaid esemeid, on Saatja kohustatud kandma vastava märke Kirja pakendile;

3.3.4        Kirja pakendile tuleb kanda Saatja ja Saaja nimed ja aadressid. Partiikirjade puhul võivad Saajate aadressiandmed olla esitatud ka Saatelehel. Kohustuslikud aadressiandmed on:

(a)           Saaja ja Saatja nimi (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi);

(b)          tänav, maja- ja korterinumber, väljaspool linnu, aleveid ja alevikke ka talu nimi;

(c)           küla ja valla nimi;

(d)          sihtnumber (sihtnumber peab olema viimase rea alguses ja eraldatud muust tekstist tühikuga);

(e)           linn või maakond.

3.4              Õigus keelduda Kirja edastamisest. ExPo-l on õigus keelduda Kirja edastamisest:

3.4.1        kui Kiri sisaldab p. 3.4.2        Kirja pakend ei vasta p.3.4.3        Kirja pakendile ei ole märgitud p.3.4.4        Klient ei ole tasunud Kirja toimetamise eest v.a. juhul, kui on kokku lepitud muud maksetingimused;

3.5              Pakendamis-ja adresseerimisteenus.   Kui Spetsifikatsioonis ei ole sätestatud teisiti või Klient ei ole vastavat soovi esitanud üksiktellimuses, ei sisalda Kirjakandteenus Kirjade ExPo poolt pakendamise ja adresseerimise teenust. 

4.                  Kirjade üleandmine ExPo-le

4.1              Koht.   Kirjad tuleb ExPo-le üle anda aadressil  Peterburi tee 34/5 Tallinn, esmaspäevast reedeni kl 08:30 kuni 17:00. Kui Kirjad antakse ExPo-le üle mujal, kui ExPo asukohas, on ExPo-l õigus küsida Kirjade veo eest lisatasu.

4.2              Saateleht.   Kirjade üleandmisel märgitakse Saatelehele

(a)           Kirjade kogus liikide (lihtkiri, maksikiri) ja postiteenuste (liht-, täht- või väärtsaadetis või partiikiri) kaupa,

(b)          Kliendi kontaktandmed,

(c)           ExPo-le üleandmise aeg;

(d)          muud Teenuse osutamist puudutavad asjaolud, nt väärtkirja rahaline väärtus, ExPo keeldumine nõuetele mittevastavate Kirjade edastamisest jm.

4.3              Esindaja.   Klient tagab, et tema esindajal, kes Kirjad ExPo-le üle annab, on selleks piisavad volitused.

5.                  Kirja kättetoimetamine Saajale (kvaliteedinõuded)

5.1              Liht- ja partiikirja kättetoimetamine.   Lihtkiri ja Partiikiri loetakse edastatuks, kui see on pandud Saaja Postkasti.

5.2              Täht- ja väärtkirjade kättetoimetamine.   Täht- ja väärtkirjad antakse Saajale või tema esindajale isiklikult kätte peale isiku tuvastamist isikut tõendava dokumendi alusel Saatja poolt antud aadressil. Täht- või väärtkirja üleandmise kohta Saajale või selle võimatuse kohta vormistab ExPo kättetoimetamise teatise, milles märgitakse kättetoimetamise aeg, kättesaaja nimi ja tema isiku tuvastamise aluseks olnud dokumendi number ning tema allkiri. Täht- ja väärtkirjade üleandmiseks teeb ExPo kaks katset. Esimese kättetoimetamiskatse ebaõnnestumisel ei ole ExPo kohustatud järgima p. 5.3             Kättetoimetamise aeg.   ExPo toimetab Kirjad Saajale (s.h. täht- ja väärtkirjade puhul teeb esimese kättetoimetamiskatse):

5.3.1        kolme tööpäeva jooksul alates Kirjade ExPo-le üleandmise päevast;

5.3.2        linnas vähemalt viiel päeval nädalas ja maapiirkonnas vähemalt kahel päeval nädalas.

5.4              Vääramatu jõud.   ExPo ei taga Kirjade õigeaegset kättetoimetamist juhul, kui seda takistavad vääramatu jõuna käsitletavad sündmused või asjaolud (p. 5.5              Kättetoimetamise võimatus.   ExPo-l on õigus lugeda Kirja edastamine Saajale võimatuks, kui:

(a)           Saaja aadress puudub, on vale, ebatäpne või loetamatu või Saaja isikut ei ole võimalik tuvastada;

(b)          Saaja keeldus Kirja vastuvõtmisest või ei tule ExPo  poolt talle teatatud ajal ja kohas Kirjale järele;

(c)           Kirja ei ole võimalik saajale edastada Postkasti puudumise või mis tahes põhjusel juurdepääsu puudumise tõttu Postkastile (agressiivselt käituv loom, koristamata lumi, lukustatud uks või värav või kui Postkast ei vasta nõuetele.

5.6              Kättetoimetamise võimatuse tagajärjed.   ExPo tagastab Kirja, mida ei ole võimalik Saajale kätte toimetada, Kliendile eelnevalt kokkulepitaval ajal ja kohas. Kui Kliendiga  ei saavutata mõistliku ajavahemiku jooksul kokkulepet Kirja tagastamise kohta, samuti juhul, kui Klient keeldub Kirja tagasi võtmast, on ExPo-l õigus Kiri p. 5.7              Kättetoimetamata Kirja avamine, hoiustamine, müük ja hävitamine.   Kui kättetoimetamata Kirja ei ole p. 5.7.1        on ExPo-l õigus Kiri avada, teha Kliendi aadress kindlaks Kirja sisu alusel ning tagastada Kiri Kliendile vastavalt p.‑le 5.7.2        kui Kirja sisust Kliendi aadress ei ilmne, siis:

(a)           on ExPo-l õigus kiirelt rikneva või ohtliku sisuga Kiri või Kiri, mis sisaldab reklaam- või turundustrükist, kohe hävitada;

(b)          on ExPo kohustatud hoiustama Kirja kuueks kuuks alates kättetoimetamise võimatuse esmakordsest ilmnemisest; ning

5.7.3        kui Kirja ei ole hoiustamistähtaja vältel Saajale kättetoimetatud või tagastatud, siis hoiustamistähtaja möödumisel või Kliendi sellekohase nõusoleku olemasolul enne seda on ExPo-l õigus:

(a)           hävitada Kirjas sisalduv kirjalik teade ja väheväärtuslikud esemed;

(b)          muu Kirjas sisalduv müüa tingimusel, et see ei riku Kliendi, Saatja ega Saaja eraelu puutumatust. 

5.8              Kirja avamise õigus.   Lisaks p. (a)           Saatja või Saaja nõusolekul;

(b)          juhul, kui see on vältimatu kahjustatud Kirja sisu kaitsmiseks või selle seisundi fikseerimiseks;

(c)           muul seadusest tuleneval juhul.

5.9              Kirja avamise kord.   Kirja avamine protokollitakse ja avatud Kirjad märgistatakse. ExPo-l ei ole õigust tutvuda avatud Kirja sisuga põhjalikumalt, kui see on avamise põhjust arvestades vajalik. Kirja avamise juures viibiv isik on kohustatud hoidma talle Kirja avamisel teatavaks saanud postisaladust. Kirja avamise protokolli koopia säilitatakse koos Kirjaga vähemalt kuni Kirja hävitamiseni, edastamiseni Saajale või tagastamiseni.

6.                  tasu ja maksetingimused

6.1              Tasu.   Klient on kohustatud tasuma Kirjakandeteenuse eest Hinnakirjas sätestatud tasu.

6.2              Maksetingimused.   Kui Spetsifikatsioonist ei tulene teisiti, tasub Klient Kirjakandeteenuste eest Üldtingimustes sätestatud maksetingimustel.

6.3              Tasu muutusest teavitamise kord ja viis.   Kui Spetsifikatsioonist ei tulene teisiti, teavitab ExPo Klienti Hinnakirja muudatustest e-kirja teel vähemalt 30 päeva ette.

7.                  Hüvitised postisaadetiste kaotsimineku ja kahjustumise korral ja ExPo vastutus

7.1              Väärtkiri.   Väärtkirja kaotsimineku või kahjustumise korral hüvitab ExPo Kliendile või Kliendi poolt määratud teisele isikule väärtkirja avaldatud rahalise väärtuse ja väärtkirja edastamise eest ExPo-le makstud tasu. ExPo ei ole kohustatud hüvitama väärtkirja avaldatud väärtust ning väärtkirja edastamise eest ExPo-le makstud tasu kogusummat ületavaid kulutusi ega kahju.

7.2              Tähtkiri.   Tähtkirja kaotsimineku või kahjustumise korral hüvitab ExPo Kliendile või Kliendi poolt määratud teisele isikule tähtkirja edastamise eest ExPo-le makstud tasu ja garantiisumma. Hüvitise summat käsitlevad Pooled leppetrahvina Üldtingimuste mõistes, s.o. ExPo ei ole kohustatud hüvitama tähtkirja edastamise tasu ja garantiisummat ületavaid kulutusi ega kahju.

7.3              ExPo piiratud vastutus.   ExPo ei ole kohustatud hüvitama (vastutus on piiratud):

7.3.1        Kliendi, Saatja ja/või Saaja saamata jäänud tulu ja muud kaudset kahju;

7.3.2        vääramatust jõust põhjustatud rikkumise tõttu tekkinud kahju;

7.3.3        keelatud sisuga Kirja tõttu tekkinud mistahes kahju;

7.3.4        kahju, mis tuleneb Kirja või selle sisu kahjustumisest või kaotsiminekust, kui see on tingitud Kirja mittenõuetekohasest või sisu omadusi arvestades ebapiisavast pakendamisest Kliendi poolt;

7.3.5        mis tahes liiki kahju, mis tuleneb Kirja sisust.

7.4              Kliendi ja Saatja vastutus.   Juhul, kui Klient on esitanud valeandmeid Kirja sisu kohta või Kirja sisu ei vasta seaduses või Teenusetingimustes sätestatud nõuetele, on Klient kohustatud hüvitama ExPo-le tekkinud kulutused ja kahju.

7.5              Vääramatu jõud.   Vääramatu jõud on asjaolu, mida ExPo ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatuks jõuks on muu hulgas ExPo-st sõltumatute tehniliste häirete esinemine või takistused teenuse osutamisel loodusõnnetuse, katastroofi, erakordsete või ekstreemsete ilmastikutingimuste, sõjategevuse, hädaolukorra või riigikaitseliste ülesannetega seoses kehtestatud kohustuste või piirangute, streigi, õigusaktide muudatuse või mõne muu erakorralise sündmuse tagajärjel, mida Post ei saanud ette näha või ära hoida. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

8.                  Isikuandmete töötlemise kord

8.1              Isikuandmete töötlemise põhimõtted.   ExPo töötleb Klientide, Saatjate ja Saajate isikuandmeid vastavalt postiseadusele, isikuandmete kaitse seadusele ja ExPo „Andmete kasutamise korrale“, mis on avaldatud ExPo kodulehel www.expresspost.ee.

9.                  Kaebuste esitamise ja lahendamise kord

9.1              Kaebus.   Kirjakandeteenuse kvaliteedinõuetele mittevastavuse või muude Teenust puudutavate probleemide korral on Kliendil või Saajal õigus esitada ExPo-le vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis kaebus. Kaebuses tuleb märkida probleemi kirjeldust, Saaja aadress ja kaebuse esitaja kontaktandmed. ExPo lahendab probleemi esimesel võimalusel mõistliku ajavahemiku jooksul, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul, võttes selleks vajadusel kaebuse esitajaga ühendust. ExPo-l on õigus jätta käsitlemata kaebused, mis on esitatud hiljem kui 5 tööpäeva peale Kirja kättetoimetamist Saajale või peale kirja tagastamist Kliendile.

9.2              Kontaktandmed kaebuste esitamiseks.   ExPo-le kirjakandeteenust puudutavad kaebused tuleb esitada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis:

elektronposti aadressil tellimine at expresspost dot ee või 

postiaadressil Peterburi tee 34/5, 11415 Tallinn.

Kui ExPo ei lahenda kaebust p. 9.3              Riiklik järelevalve.   Korrakaitseorganina teostab riiklikku järelevalvet ExPo tegevuse üle postiteenuse osutamisel Konkurentsiamet, aadress Auna 6, 10317 Tallinn, telefon 6672400, faks 6672401, e-post info@konkurentsiamet.ee

 

 

Kirjuta meile!

Allolev vorm on kõige kiirem viis meile edastada oma soov, mure, või lennukas idee. Loeme seda kindlasti!

* Kohustuslikud väljad