Soovid oma tegemistest teada anda?

Kui paljud inimesed Sinu tegemistega kursis on? 100, 1000, 10 000, 100 000? Vali number ja Express Post pakub Sulle vahendid, kuidas nende inimesteni jõuda.

Sinu Express Post

Reklaami kandeteenuse tüüptingimused Print

1.                   Üldsätted

1.1              Reklaamiteenus.   Reklaamiteenuse sisuks on turundusliku või avaliku materjali edastamine Adressaatidele.

1.2              Kohustused Kliendi ees.   Reklaamiteenuse osutamise lepingust tulenevad ExPole õigused ja kohustused üksnes Kliendi suhtes. ExPo ei vastuta edastatud saadetiste sisu eest.

1.3              Mõisted.   Reklaamiteenuse teenusetingimustes kasutatakse alljärgnevaid mõisteid alljärgnevas tähenduses:

(a)           „Aadressiga reklaam“ on Reklaamsaadetis, mis edastatakse korraga vähemalt sajale Adressaadile;

(b)          „Aadressita reklaam“ on Reklaamsaadetis, mis edastatakse identsena korraga vähemalt  kolmesajale Saajale;

(c)           „Adressaat“ on Saaja, kellele Aadressiga reklaam on adresseeritud;

(d)          „Edastamine“ on protsess, mis hõlmab Reklaamsaadetiste kogumist, sorteerimist, vedu ja Saajale kättetoimetamist;

(e)           „Klient“ on füüsiline või juriidiline isik, kes soovib Reklaamsaadetise edastamist Saajale;

(f)            „Postkast“ on postiseaduse § 8 nõuetele vastav Saaja valduses olev vahend postisaadetiste kättetoimetamiseks;

(g)           „Reklaamalus“ on hoonete üldkasutatavatesse ruumidesse paigaldatud alused, kuhu kokkuleppel hoone valitsejaga või korteriühistuga ExPo asetab hoonesse asuvatele Saajatele edastatava Aadressita reklaami;

(h)          „Reklaamsaadetis“ on reklaami- või turundusalane või muu avalikke teavitusi sisaldav materjal, mida edastatakse Saajatele otsepostitusena Adresseeritud reklaamina või Adresseerimata reklaamina, ja mis vastab järgmistele nõuetele:

-       saadetiste kaal, mõõtmed ja sisu on identne;

-       saadetised edastatakse samaaegselt vähemalt 100-le Saajale (Aadressiga reklaam) või

-       saadetis edastataks samaaegselt vähemalt 300-le Saajale (Aadressita reklaam);

-       Aadressita reklaam on personaliseerimata;

-       Aadressiga reklaam on personaliseeritud üksnes Saaja aadressi ulatuses;

või muudele ExPo ja Kliendi vahel kokkulepitud tingimustele.

(i)            „Saaja“ on Adressaat või Adresseerimata isikuliselt määratlemata Postkasti valdaja või isik, kel on eeldatav juurdepääs Reklaamalusele;

(j)            „Saateleht“ on vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis dokument, milles fikseeritakse Reklaamsaadetiste üleandmine ExPole;

(k)          „Sihtrühm“ kindlate tunnuste alusel valitud Saajate rühm;

(l)            „Spetsifikatsioon“ on Eritingimustele lisatud Reklaamiteenuse spetsifikatsioon Kliendile, milles vajadusel sätestatakse Kliendist tulenevad Reklaamiteenuse osutamist puudutavad spetsiifilised kokkulepped, täpsustused või muud asjaolud, mis on käesolevates Teenusetingimustes lahtiseks või Pooltele kokkuleppimiseks jäetud ning Poolte vahel hiljem kokkulepitavad muudatused Teenuse osutamisel;

(m)        „Täispostitus“ on Aadressita reklaami edastamine kõikidesse Postkastidesse Kliendi poolt määratud piirkonnas, v.a. need Postkastid, mille valdaja on keelanud Reklaamsaadetiste edastamise;

1.2              Seos Teenuselepingu dokumentidega.   Käesolevad Teenusetingimused on Teenuselepingu osaks ning täpsustavad Teenuselepingu üldtingimusi osas, mis puudutab Reklaamiteenuse osutamist.

1.3              Seos Eritingimustega.   Kui Eritingimustele lisatud Reklaamiteenuse Spetsifikatsioonis on käesolevaid Teenusetingimusi Kliendi suhtes täpsustatud või muudetud, loetakse, et Spetsifikatsioonis sätestatud tingimused on prioriteetsed Teenusetingimuste ees.

2.                  Reklaamiteenuse tingimused

2.1              Teenuseleping või üksiktellimus.   ExPo osutab Reklaamiteenust Kliendiga sõlmitud Teenuselepingu alusel või ühekordse tellimusena Kliendi tellimuses määratud ja ExPole üleantud Reklaamsaadetiste suhtes. Edastatavate Reklaamsaadetiste nimetus, kogus, kandeala, üleandmis- ja kandeaeg sätestatakse Eritingimustes, Spetsifikatsioonis või Kliendi tellimuses.

2.2              Nõuded Reklaamsaadetisele.   Reklaamsaadetis peab vastama alljärgnevatele nõuetele:

2.2.1        Reklaamsaadetise mõõtmed ja kaal peavad jääma alljärgnevasse vahemikku:

Kaal:

kuni 1000 grammi

Minimaalsed mõõtmed:

90x140 mm (pikkus, laius)

Maksimaalsed mõõtmed:

210x297x20 mm (pikkus, laius, paksus)

 

2.2.2        Reklaamsaadetised peavad olema puhtad, ei tohi määrida ega kahjustada selle käitlejaid ega teisi postisaadetisi;

2.2.3        Aadressiga Reklaamsaadetisele või selle pakendile peab olema kantud märge „Otsepost“, „Reklaam posti teel“ või „Reklaam“;

2.2.4        Aadressiga reklaamile või selle pakendile tuleb kanda vähemalt järgmised Saaja aadressiandmed:

(a)           tänav, maja- ja korterinumber, väljaspool linnu, aleveid ja alevikke ka talu nimi;

(b)          küla ja valla nimi;

(c)           sihtnumber (sihtnumber peab olema viimase rea alguses ja eraldatud muust tekstist tühikuga);

(d)          linn või maakond;

2.2.5        Otsepostituse saadetisteks ei või olla arved, õnnitlus- või pühadekaardid;

2.2.6        Reklaamsaadetistena ei võeta vastu posti teel edastamisele mitte kuuluvaid saadetisi, milliste nimekirja kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

2.3              Õigus mitte edastada.   ExPol on õigus keelduda Kliendilt vastuvõtmast või edastamast Reklaamsaadetisi, mis ei vasta p. 2.4              Lisateenused.   Eelneval kokkuleppel Kliendiga osutab ExPo Reklaamiteenusega seotud lisateenuseid nagu nt sorteerimine, insertimine, sihtrühma valik, kiirtellimus, edastamine ühe päeva jooksul, voltimine, tagastuse tagasiside koondamine. Lisateenuste täpsemad tingimused sätestatakse Poolte kokkuleppega.

 

3.                  Reklaamsaadetiste vastuvõtmine

3.1              Koht.   Reklaamsaadetised tuleb ExPole üle anda ExPo asukohas Peterburi tee 34/5 Tallinn, esmaspäevast reedeni kl 08.30 kuni 17.00. Kui Reklaamsaadetised antakse Expole üle mujal, on Expol õigus küsida Reklaammaterjalide veo eest lisatasu vastavalt eelnevale kokkuleppele.

3.2              Suuremõõtmelised Reklaamsaadetised.   Kui Reklaamsaadetis ei vasta p. 3.3              Aadresside andmebaas.   Aadressiga reklaami puhul edastab Klient ExPole aadressandmete andmebaasi ExPoga eelnevalt kokkulepitud formaadis ja kokkulepitud ajal enne Aadressiga reklaami edastamist.

3.4              Saateleht.   Reklaamsaadetiste üleandmisel ExPole märgitakse Saatelehele Reklaamsaadetiste kogus saadetiste liikide kaupa, Kliendi kontaktandmed, ExPole üleandmise aeg ja muud Teenuse osutamist puudutavad asjaolud, nt ExPo keeldumine nõuetele mittevastava Reklaammaterjali edastamisest jm. Saateleht tuleb vormistada vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis.

3.5              Avamine.   Klient on kohustatud ExpPo nõudel Reklaamsaadetise või selle pakendi Expole üleandmise käigus avama, kui ExPol tekib kahtlus, et Reklaamsaadetis ei vasta käesolevates Teenusetingimustes sätestatud nõuetele või sisaldab õigusaktidega keelatud esemeid või aineid. Otsepostituse tingimustele mittevastav sisu tagastatakse Kliendile.

4.                  Edastamine

4.1              Edastamisviisid.   ExPo edastab Kliendilt saadud Reklaamsaadetised Adressaadi Postkasti või Kandealas asuvatesse Postkastidesse või Reklaamalusele asetamise teel.

4.2              Aeg.   Reklaamsaadetised edastatakse Saajatele 3 tööpäeva jooksul, kui Kliendiga ei ole kokku lepitud teisiti.

4.3              Edastamise ulatus.   ExPo tagab Aadressita reklaamsaadetiste kättetoimetamise 95%-lise täpsusega postituse kogumahust.

4.4              Kättetoimetamise võimatus.   ExPol on õigus lugeda Reklaamsaadetise edastamine Saajale võimatuks, kui:

(a)           Saaja aadress puudub, on vale, ebatäpne või loetamatu või Saaja isikut ei ole võimalik tuvastada;

(b)          Saaja keeldub Reklaamsaadetise vastuvõtmisest või teeb sellel takistusi;

(c)           Reklaamsaadetist ei ole võimalik Saajale edastada Postkasti või Reklaamaluse puudumise, tühjendamata jätmise või mis tahes põhjusel juurdepääsu puudumise tõttu neile (agressiivselt käituv loom, koristamata lumi, lukustatud uks või värav või kui Postkast ei vasta nõuetele).

4.5              Reklaamsaadetiste hävitamine.   ExPo ei ole kohustatud hoiustama ja võib hävitada omal äranägemisel valitud viisil Reklaamsaadetised, mille Edastamine on võimatu või mis ei vasta seaduse või p. 5.                  tasu ja maksetingimused

5.1              Tasu.   Kui Spetsifikatsioonis ei ole sätestatud teisiti, kohustub Klient tasuma Reklaamiteenuse eest Expole Hinnakirjas sätestatud tasu.

5.2              Hinnasoodustused.   Juhul, kui Pooled on kokku leppinud perioodi ja mahupõhised hinnasoodustused, teeb Expo 30 päeva jooksul vastava perioodi lõppemisest Kliendil rakendatud hinnasoodustuste ümberarvestuse vastavalt perioodi vältel Kliendile tegelikul osutatud Reklaamteenuste mahule.  Juhul, kui Kliendile osutatud Reklaamiteenuse maht erineb hinnasoodustuse eelduseks olevast mahust ning:

5.2.1        Reklaamteenuse tegelikule mahule vastav tasu perioodi vältel on suurem, kui Kliendi poolt tasutud soodushind, kohustub Klient tasuma tegelikule Reklaamteenuse mahule vastava hinna ja soodushinna vahe Expole vastavalt Expo arvele;

5.2.2        Reklaamteenuse tegelikule mahule vastav tasu perioodi vältel on väiksem, kui Kliendi poolt tasutud hind, tasaarvestab Expo Kliendi poolt enam tasutud summa järgmise Reklaamteenuse eest osutatava arvega.

5.3              Maksetingimused.   Kui Spetsifikatsioonist ei tulene teisiti, tasub Klient Reklaamiteenuste eest Üldtingimustes sätestatud maksetingimustel.

6.                  Vastutus

6.1              ExPo piiratud vastutus.   ExPo vastutus Reklaamiteenuse osutamisel on piiratud rikkumisega Kliendile tekitatud otsese kahjuga ning lisaks p. 6.1.1        Juhul, kui ExPost tuleneval põhjusel ei edastata Reklaamsaadetist Saajale tähtaegselt või kui ExPo ei täida p. (a)           Expo kohustus hüvitada kahju on piiratud summaga, mis võrdub Edastamata jäänud hulga Reklaamsaadetiste Edastamise hinnale; ning

(b)          ExPo ei ole kohustatud hüvitama kahju, kui Klient esitab nõude hiljem kui viis tööpäeva Reklaamsaadetiste viimasest kandepäevast (s.o. alates p. 6.1.2        ExPo ei ole kohustatud hüvitama (vastutus on piiratud):

(a)           Kliendi saamata jäänud tulu ja muud kaudset kahju ;

(b)          vääramatust jõust põhjustatud rikkumise tõttu tekkinud kahju;

(c)           keelatud sisuga Reklaamsaadetise tõttu tekkinud mistahes kahju;

(d)          kahju, mis tuleneb Reklaamsaadetise või selle sisu kahjustumisest või kaotsiminekust, kui see on tingitud Reklaamsaadetise mittenõuetekohasest või sisu omadusi arvestades ebapiisavast pakendamisest;

(e)           mistahes liiki kahju, mis tuleneb Reklaamsaadetise sisust.

6.2              Kliendi vastutus.   Klient kohustub tagama ning vastutab, et Reklaamsaadetise sisu vastab seaduse nõuetele. Juhul, kui Klient on esitanud valeandmeid Reklaamsaadetise sisu kohta või Reklaamsaadetise sisu ei vasta seaduses või Teenusetingimustes sätestatud nõuetele, on Klient kohustatud hüvitama ExPole tekkinud kulutused ja kahju.

7.                  Isikuandmete töötlemise kord

7.1              Isikuandmete töötlemise põhimõtted.   ExPo töötleb Klientide, Saatjate ja Saajate isikuandmeid vastavalt ExPo „Isikuandmete töötlemise põhimõtetele“, mis on avaldatud ExPo kodulehel.

8.                  Kaebuste esitamise ja lahendamise kord

8.1              Kaebus.   Teenust puudutavate probleemide korral on Kliendil õigus esitada ExPole vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis kaebus. Kaebuses tuleb märkida probleemi kirjeldust ja kaebuse esitaja kontaktandmed ning juhul, kui kaebus puudutab Reklaamsaadetise Saajale kättetoimetamist, ka postkastiaadress. ExPo lahendab probleemi või esimesel võimalusel mõistliku ajavahemiku jooksul, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul, võttes selleks vajadusel kaebuse esindajaga ühendust. ExPo võib jätta käsitlemata kaebused, mis on esitatud puudulike andmetega või mis on esitatud hiljem kui viis tööpäeva Reklaamsaadetiste viimasest kandepäevast (s.o. alates p. 8.2              Kontaktandmed kaebuste esitamiseks.   Reklaamiteenust puudutavad kaebused tuleb esitada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis:

elektronposti aadressil tellimine at expresspost dot ee või 

postiaadressil Peterburi tee 34/5, 11415 Tallinn.

8.3              Riiklik järelevalve.   Korrakaitseorganina teostab riiklikku järelevalvet ExPo tegevuse üle postiteenuse osutamisel Konkurentsiamet, aadress Auna 6, 10317 Tallinn, telefon 6672400, faks 6672401, e-post info@konkurentsiamet.ee