Kiriteenuse tüüptingimused Print

1. Üldsätted
1.1. Riigisisene kirisaadetiste edastamise teenus (edaspidi Teenus) on adresseeritud kirisaadetiste (edaspidi Kiri) edastamine liht-, täht- väärt- või partiisaadetisena Eesti Vabariigi piires.
1.2. Kirja edastamine Saajale toimub üksnes käesolevates tüüptingimustes fikseeritud tingimustel või Kliendiga sõlmitud lepingu alusel. Lepingu sõlmimine toimub kas ühe kirjaliku dokumendi koostamisena (saateleht) või üksiku Kirja korral Kirja AS-ile Express Post üle andmisega.
1.3. Käesolevad tüüptingimused on välja pandud kõigi AS-i Express Post postkontorites ning avaldatakse AS-i Express Post internetileheküljel www.expresspost.ee.
1.4. Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
        1.4.1. Edastamine on protsess, mis hõlmab kirjade kogumist, sorteerimist, vedu ja
                  saajale kättetoimetamist;
        1.4.2. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes käesolevas tüüptingimustes
                  sätestatud korras soovib AS Express Post poolt Kirja edastamist.
        1.4.3. Saatja on isik, kes vastutab Kirja sisu eest ning kelle tahtel ja nimel on Kiri 
                  edastamiseks üle antud;
        1.4.4. Saaja on isik, kellele või kelle postiaadressil tuleb Kiri saatja tahte kohaselt 
                  kätte toimetada.

2. Kirjade edastamise teenuse liigid
2.1. AS Express Post  osutab järgmisi teenuseid:
       2.1.1. Kirisaadetise edastamisel lihtsaadetisena (edaspidi Lihtkiri) väljastatakse
                 saajale või tema esindajale allkirjata. Lihtkirja väärtus on AS-le Express Post
                 avaldamata ning selle kaotsimineku või kahjustumise korral ei maks
                 AS Express Post hüvitist;
       2.1.2. Kirisaadetise edastamisel tähtsaadetisena (edaspidi Tähtkiri) väljastatakse
                 saajale või tema esindajale allkirja vastu. Tähtkirja väärtus on AS-le Express
                 Post avaldamata ning selle kaotsimineku või kahjustumise korral maksab AS
                 Express Post saatjale käesolevates tüüptingimustes määratud hüvitussumma.
       2.1.3. Kirisaadetise edastamisel väärtsaadetisena (edaspidi Väärtkiri)väljastatakse 
                 saajale või tema esindajale allkirja vastu. Väärtkirja väärtus on AS-le Express
                 Post avaldatud ning selle kaotsimineku või kahjustumise korral maksab AS
                 Express Post saatjale tema poolt avaldatud kirja väärtuse.
       2.1.4. Kirisaadetise edastamine partiisaadetisena (edaspidi Partiikiri) väljastatakse
                 saajale või tema esindajale allkirjata. Partiikirja väärtus on AS-ile Express
                 Posti avaldamata ning selle kaotsimineku või kahjustumise korral ei maksa AS
                 Express Post hüvitist; Partiisaadetis antakse AS-ile Express Post samaaegselt
                 üle edastamiseks vähemalt 100 (ühesajale) Saajale.

3. Nõuded Kirjale
3.1. Kirja maksimaalsed mõõtmed:
       - Kaal kuni 2 kg
       - Minimaalsed mõõtmed - 90x140 mm (pikkus, laius) 
       - Maksimaalsed mõõtmed - 229x324x5 mm (pikkus, laius, paksus)
3.2. Juhul, kui Kiri on suurem kui nimetatud mõõtmed, siis võib erikokkuleppel AS Express
       Post Kirja vastu võtta edastamiseks. Sellisel juhul märgitakse eelkirjeldatud erisus 
       saatelehele ning fikseeritakse ka eraldi tasu suurus.
3.3. Kirjas ei tohi edastada:
       3.3.1. relvi, laskemoona, gaasipüstoleid, lõhkevaid, kergesti süttivaid ja ohtlikke 
                 aineid;
       3.3.2. politsei ja eriteenistuse vajadusteks ettenähtuid erivahendeid, pisar-ja 
                 närvigaasi balloone;
       3.3.3. mürgiseid ja radioaktiivseid aineid;
       3.3.4. bioloogilisi nakkusaineid;
       3.3.5. narkootilisi ja teisi psühhotroopseid aineid;
       3.3.6. happeid;
       3.3.7. kiiresti riknevaid toiduaineid;
       3.3.8. elusloomi-, linde-, kalu ja –putukaid (v.a siidiussid, mesilased ja kaanid);
       3.3.9. mürgiseid taimi;
       3.3.10. sündsusetuid või kõlblusvastase sisuga trükiseid, materjale või esemeid;
       3.3.11. esemeid, mis oma omaduste tõttu või pakendiga võivad ohustada Kirja 
                   saajaid ja postitöötajaid, määrida või rikkuda teisi Kirju;
       3.3.12. Eesti Vabariigis kehtivat raha ja välisvaluutat;
       3.3.13. Esemeid, mille sisse- või väljaveo keeld või piirang on sätestatud 
                   õigusaktidega.
3.4. Kirjad, mille sisu on kergesti purunev või ülemõõduline, tuleb märgistada vastavalt või Kirja üleandmisel sellest vastuvõtjat teavitada.
3.5. Kirjad peavad olema korrektselt Saatja poolt pakitud ja kinnitatud viisil, et seda ei oleks võimalik avada, rikkuda ega kahjustada edastamiseks vajalike protsesside käigus. Pakend ei tohi ohustada käitlejate tervist, määrida või rikkuda teisi Kirju. Pakend peab tagama sisu puutumatuse ja Kirja säilimise Saajale edastamise käigus.
3.6. AS-il Express Post on õigus nõuda kirja avamist selle vastuvõtmisel, veendumaks selle sisu, pakendamise või märgistuse õiguses.
3.7. Kiri peab olema korrektselt adresseeritud Saaja aadressi ja nimega või varustatud postiaadressile osutava saatedokumendiga.
3.8. Vajadusel osutab AS Express Post Saatjale pakendamis- ja adresseerimisteenust kehtestatud hinnakirja alusel.

4. Kirja edastamise teenuse tasu määramise, kehtestamise ja muutmise kord
4.1. Kirja kättetoimetamise tasu sisaldab selle vastuvõtmise, edastamise ja kättetoimetamisega seotud kulusid.
4.2. Teenuste hinnad sätestatakse AS Express Post Kirjade edastamise hinnakirjas (edaspidi Hinnakiri).
4.3. Kirjade edastamise tasu määramisel lähtutakse Kirja brutokaalust. Väärtkirja edastamisel lisandub väärtkirja brutokaalu alusel arvestatud tasule väärtustasu 5% (viis protsenti) saadetise avaldatud väärtuse kohta.
4.4. Kulleri Kirjale Saatja juurde järgi kutsumine on tasuline.
4.5. Kirjadele, mis on ülemõõdulised või kergesti purunevad, kohaldatakse täiendavat 
tasu.
4.6. Hinnakirja muutmise õigus on ASi Express Post juhatusel.
4.7. AS–l Express Post on õigus kehtestada klientidele, nendega sõlmitavas lepingus, hinnakirjast soodsamaid hindu järgides Postiseaduses sätestatud nõudeid.
4.8. Hinnakirja muudatustest teavitatakse interneti leheküljel www.expresspost.ee vähemalt 1 (üks) kuu ette ning lepingulisi kliente kirjalikult vähemalt üks (1) kuu ette. Hinnakirja info on üleval interneti leheküljel www.expresspost.ee.

5. Tasumine
5.1. Tasumine toimub Saatja poolt Kirja üleandmisel AS-ile Express Post.
5.2. Juriidiliste isikutega on teenuse teostamine võimalik lepingu või aktsepteeritud 
garantii-tellimiskirja alusel, mille korral toimub tasumine esitatud arve alusel.
       5.2.1. Rahalise kohustusega viivitamisel on AS-l Express Post õigus nõuda 
                 leppetrahvi 0,3% (null koma kolm protsenti) tähtaegselt tasumata summast
                 iga viivitatud päeva eest.

6. Kirja vastu võtmine
6.1. Kirju võetakse vastu AS-i Express Post postkontoris või Saatja asukohas.
6.2. Kirjade vastuvõtmine Saatjalt või Saatja esindajalt (edaspidi Saatja) vormistatakse saatelehega, millele märgitakse Kirjade vastvõtmise aeg, kirjade arv, kirjade liik, Saatja kontaktandmed. Saatelehele kirjutab alla Kirja vastu võtnud AS Express Post esindaja. Koopia saatelehest jääb Saatjale.

7. Kirja kättetoimetamine
7.1. Liht- ja Partiikiri loetakse edastatuks, kui see on pandud Saaja postkasti.
7.2. Täht- ja väärtkirjad väljastatakse Saajale või tema esindajale isikut tõendava dokumendi alusel Saatja poolt antud aadressil. Üleandmine registreeritakse üleandmise aja, allkirja ja Saaja andmetega (dokumendinumber; ees- ja perekonnanimi) saatelehel.
7.3. AS Express Post tagab kirjade kogumise kõigil tööpäevadel (esmaspäevast-reedeni) ning mitte vähem kui viiel päeval nädalas ja üks kord päevas kõikides AS-i Express Post postkontorites.
7.4. AS Exress Post tagab kirjade kättetoimetamise Saajani kõigil tööpäevadel (esmaspäevast-reedeni) ning mitte vähem kui viiel päeval nädalas linna- ja kahel päeval nädalas maapiirkondades.
7.5. AS Express Post toimetab kirjad Saajani hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Kirja üleandmisest AS-ile Express Post.
7.6. Täht- ja väärtkirjade üleandmiseks tehakse kaks (2) katset, juhul kui Saatja soovib täiendavat kättetoimetamist, siis kehtib hinnakirja järgne teenuse hind.
7.7. Kirja ei ole võimalik Saajale kätte toimetada juhul kui:
       7.7.1. Saaja aadress puudub, on vale või ebatäpne, loetamatu või sarnase põhjuse
                 tõttu;
       7.7.2. Saaja keeldus Kirja vastuvõtmisest või ei tule AS Express Post poolt määratud
                 aja jooksul Kirjale AS Express Post postkontori aadressil järele;
       7.7.3. kirja eest ei ole tasutud või on tasutud kehtestatud tasumäärast vähem;
       7.7.4. kirja ei ole võimalik saajale edastada postkasti puudumise, postkastile 
                 ligipääsu puudumise või juhul kui postkast ei vasta nõuetele.
7.8. Juhul kui Kirja ei ole võimalik Saajale isiklikult üle anda, jäetakse Saajale võimalusel teade ja Kiri viiakse AS Express Posti postkontori aadressile. Edasise tegevuse kooskõlastamiseks võetakse ühendust Saatjaga.
7.9. Kirjast, mis on jäänud Saajale kättetoimetamata AS Express Post süül, teavitatakse Saatjat esimesel võimalusel. Saatjaga lepitakse kokku edasine tegevus, mille otsesed kulud katab AS Express Post.
7.10. Kirjad, mis on jäänud Saajale kättetoimetamata AS Express Post mitteolenevatel põhjustel, tagastatakse Saatjale eelnevalt kokkulepitud aadressil hinnakirjas kehtestatud tasuga või väljastatakse Saatjale AS Express Post postkontori aadressil eelnevalt kokkulepitud ajal.
7.11. Kui Saatja muudab tellimust peale Kirja üle andmist AS-ile Express Post, loetakse muudetav tellimus sellega täidetuks ja muudatust käsitletakse uue tellimusena.
7.12. Kättetoimetamata jäänud Kirja hoiutähtaeg, selle vastuvõtmise kuupäevast, on kuus (6) kuud. Nimetatud tähtaja möödumisel hoiustatud Kiri hävitatakse või müüakse avalikul oksjonil tingimusel, et see ei riku Saatja ja Saaja eraelu puutumatust.
7.13. Kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata kirjad, mille sisu on kiirelt riknev hävitatakse koheselt.
7.14. ASil Express Post on õigus Kirja avada:
         7.14.1. Saatja või Saaja nõusolekul;
        7.14.2. juhul, kui see on vältimatu kahjustatud Kirja sisu kaitsmiseks või selle
                    seisundi fikseerimiseks;
        7.14.3. Kirjast isikutele või asjadele lähtuva võimaliku füüsilise ohu tõrjumiseks või
       7.14.4. juhul, kui Kiri on kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata ja seda ei ole
                   võimalik andmete puudumise tõttu Saatjale tagastada.
7.15. Kirja avamine protokollitakse ja avatud Kirjad märgistatakse. Avatud kirja sisuga on keelatud tutvuda põhjalikumalt, kui seda eeldab avamise põhjus. Kirja avamise juures viibiv isik on kohustatud hoidma postisaadetise avamisel teada saadud postisaladust. Protokolli koopia säilitatakse kirja juures.

8. Isikuandmete töötlemine ja kasutamine
8.1. AS Express Post töötleb saatja ja saaja mittedelikaatseid isikuandmeid ainult postiteenuse osutamiseks.
8.2. AS Express Post kasutab kogutud isikuandmeid oma reklaami, kliendinõustamise või turu-uuringu eesmärgil ainult isiku nõusolekul. Isikuandmeid ei kasutata kolmandale isikule teenuse osutamisel. Kolmandatele isikutele annab AS Express Post isikuandmeid üle vaid seadusega sätestatud juhtudel ja korras.

9. Vastutus
9.1. Klient vastutab Kirja sisu eest. Juhul, kui Saatja on esitanud valeandmeid Kirja sisu kohta või Kirja sisu ei vasta üldtingimustes sätestatule, kannab Klient kõik AS-ile Express Post tekitatud kulutused ning kahjud.
9.2. AS Express Post kannab materiaalset vastutust tähtkirja kaotsimineku ja hävimise korral maksimaalselt 500 (viissada) eesti krooni, kuid mitte rohkem kui Kirja tegelik kahjusumma. Tegelik kahjusumma määratakse eseme keskmise turuhinna järgi.
9.3. AS Express Post kannab materiaalset vastutust väärtkirja kaotsimineku ja hävimise korral Saatja poolt Kirja üleandmisel avaldatud väärtuses.
9.4. AS Express Post ei vastuta:
       9.4.1. Saatja ja/või Saaja saamata jäänud tulu ja kaudsete kahjude eest;
       9.4.2. elektrilise või magnetilise kahju eest elektroonilistele või fotograafilistele
                 salvestustele;
       9.4.3. vääramatu jõu tõttu tekkinud kahjude eest;
       9.4.4. keelatud sisuga Kirja ja nende poolt tekitatud kahjude eest.
       9.4.5. AS Express Post vastutab postisaladuse hoidmise kohustuse ning
                 isikuandmete töötlemise ja kasutamise õiguspärasuse eest vastavalt
                 õigusaktides kehtestatule.

10. Vääramatu jõud
10.1. AS Express Post ei taga õigeaegset (või kui loetletud sündmuse tagajärjel Kiri (Kirjad) hävinesid siis üldse mitte) Kirjade kohale jõudmist juhul kui ilmnevad järgmised AS Express Post tegutsemist takistavad asjaolud:
        10.1.1. üleujutus;
        10.1.2. tulekahju;
        10.1.3. maavärin;
        10.1.4. (lume)torm;
        10.1.5. ekstreemsed temperatuurid (külm alla –25C, kuumus üle 30C);
        10.1.6. muu loodusõnnetus või ekstreemne ilmastikunähtus;
        10.1.7. ühistranspordi mittetoimimine või olulisel määral takistatud toimimine;
        10.1.8. sõda või sõjalised operatsioonid;
        10.1.9. okupatsioon;
        10.1.10. revolutsioon;
        10.1.11. mäss;
        10.1.12. vandalism;
        10.1.13. streik;
        10.1.14. seadmete, vahendite, või postisaadetiste vargus, röövimine või kuritahtlik
                      kahjustamine;
        10.1.15. õiguskaitse- ja/või järelvalve organite postitööd takistavad korraldused ja
                      tegevused või seadusandluse muutumine.

11. Pretensioonide esitamine ja käsitlemine
11.1. Kirjade edastamise teenuse kvaliteedinõuetele mittevastavuse korral tuleb Kliendil, Saatjal või Saajal esitada kirjalik pretensioon, mis sisaldab endas konkreetset probleemi kirjeldust ja täpset aadressi hiljemalt seitse (7) kalendripäeva peale teenuse osutamist. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Pretensioonid tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis elektronposti aadressil post at expresspost dot ee või  postiaadressil Peterburi tee 34/5, 11415 Tallinn või AS Express Post postkontorisse.
11.2. AS Express Post vastab pretensioonidele seitsme (7) tööpäeva jooksul alates selle vastuvõtmisest, kuid mitte hiljem kui kahekümne ühe (21) päeva jooksul.
11.3. Postiteenuse osutaja tegevuse peale võib iga isik esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile või kohtusse.