Otsepostituse tüüptingimused Print

1. Üldsätted
1.1 Mõisted
Saadetis - otsepostitusteenuse tingimustele vastav Kliendi poolt Adressaatidele mõeldud kirjalik või ümbrikus olev materjal. Otsepostiteenuse saadetisteks ei või olla arved, õnnitlus ja pühadekaardid. Otsepostiteenuse saadetised võivad olla muuhulgas reklaamid, kliendilehed, tootetutvustused jms.
Saadetistena ei võeta vastu posti teel edastamisele mitte kuuluvaid saadetisi, milliste nimekirja kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
Otsepostitusteenus - reklaami-, turundusalast või avalikku materjali levitamine järgmistel tingimustel:
- Saadetiste suurus ja tekst on identne;
- Saadetiste hulk on vähemalt 300;
- Personaalsuse tase on minimaalne ja sisuliselt standardne;
- Otsepost võib olla tellitav, kuid saajale tasuta;
- Kui otseposti saadetis on kinnises ümbrikus, siis peab sellele ümbrikule olema kantud märge “OTSEPOST”;
Klient - füüsiline või juriidiline isik, kes käesolevas tüüptingimustes sätestatud korras soovib AS Express Post Saadetiste postitamist.
1.2 Käesolevad tüüptingimused kehtivad Saadetiste postitamisele AS Express Post poolt Adressaatidele.
1.3 Saadetiste postitamine toimub üksnes käesolevates tüüptingimustes fikseeritud tingimustel ning Kliendiga sõlmitud lepingu alusel.
1.4 Juhul, kui Klient soovib Saadetiste postitamist mujale, kui on AS Express Post kandepiirkond, siis võidakse sõlmida vahendusleping teises piirkonnas postitamisele kuuluvate Saadetiste üleandmiseks teistele postiteenuse osutajatele.
1.5 Käesolevad tüüptingimused on välja pandud kõigi AS Express Post osakondades ning avaldatakse AS Express Post internetileheküljel www.tellimine.ee

2. Lepingu sõlmimine
2.1 Iga Kliendiga, kes soovib Saadetiste postitamise teenust tellida, sõlmitakse leping, milles fikseeritakse alljärgnevad tingimused:
1) postitatavate Saadetiste nimetus;
2) kogus;
3) kandepiirkond;
4) üleandmis- ja kandeaeg;
5) hind vastavalt hinnakirjale;
6) tasumise kord;
7) eriklauslid vastavalt kokkuleppele.
2.2 AS Express Post on õigus Saadetiste postitamist mitte teostada, kui AS Express Post ei jõua kokkuleppele Kliendiga tasumise korras või soovib Klient Saadetiste postitust, mis ei vasta käesolevates tüüptingimustes toodud nõuetele.
2.3 Juhul, kui Klient soovib, siis võidakse sõlmida temaga pikaajaline leping Saadetiste postituseks.
2.4 Lepingu sõlmimine toimub kas ühe kirjaliku dokumendi koostamisena või tellimuse esitamise ja tellimuse kinnitamise vormis.

3. Nõuded Saadetistele
3.1 AS Express Post võtab käesolevate tüüptingimuste kohaselt postitamiseks Saadetisi, mis on maksimaalselt järgmistes mõõtmetes:
- 210 x 297 x 10 mm.
Juhul, kui Saadetis on suurem kui nimetatud mõõtmed, siis võib erikokkuleppel AS Express Post võtta Saadetisi postitamiseks, kui neid on võimalik kokku painutada või murda Saadetist kahjustamata. Sellisel juhul märgitakse eelkirjeldatud erisus lepingusse ning fikseeritakse ka eraldi tasu suurus.
- Kaal maksimum 2000 grammi.
3.2 Saadetised peavad olema puhtad, ei tohi määrida ega kahjustada selle käitlejaid ega teisi postisaadetisi.
3.3 Saadetised võivad olla lahtised või ümbrikusse suletud.
3.4 Kui on tegemist aadressiga Saadetisega, siis viide aadressile peab olema kirjutatud selgelt ja asuma nähtaval kohal muust tekstist selgelt eraldatuna.

4. Täitmine
4.1 Saadetised võetakse postitamiseks vastu pärast lepingu sõlmimist AS Express Post lepingus märgitud asukohas.
4.2 AS Express Post edastab Saadetisi nende toimetamisena Adressaadi postkasti.

5. Täitmise tähtaeg
5.1 Saadetised toimetatakse Adressaadi postkasti 3 tööpäeva jooksul Saadetiste kättesaamisest Kliendilt, kui Kliendiga sõlmitud lepingus pole kokku lepitud teisiti.
5.2 AS Express Post käsitleb tööpäevadena eestikeelsete üleriigiliste päevalehtede ilmumise päevi.

6. Tasu määramise kord
6.1 Tasu Saadetiste postitamise eest määratakse vastavalt AS Express Post hinnakirjale ning fikseeritakse Kliendiga sõlmitavas lepingus.
6.2 Hinnakiri kehtestatakse AS Express Post Juhatuse otsusega ning tehakse teatavaks kõigile teenuse tellimisest huvitatud isikutele nende pöördumisel AS Express Post poole.
6.3 Juhul, kui AS Express Post on sõlminud Kliendiga pikaajalise lepingu, siis saadetakse uus hinnakiri neile posti teel vähemalt 1 kuu enne uute hindade kehtima hakkamist. Juhul, kui nendega sõlmitud lepingute kohaselt ei saa hinnakirja muuta lepingu kehtivusaja jooksul, siis kehtib nendega lepingus kokkulepitud hinnakiri.
6.4 Sõltuvalt postitavate Saadetiste kogusest võib AS Express Post teha Kliendile hinnakirjast allahindlusi.
6.5 Tasumine toimub sõltuvalt Kliendi maksevõime usaldusväärsusest kas ettemaksuna või järelmaksuna. Makseviis ja tähtaeg lepitakse kokku Kliendiga sõlmitavas lepingus.

7. Poolte vastutus kohustuste täitmata jätmise korral
7.1 Juhul, kui Klient ei tasu osutatud teenuse eest tähtaegselt on AS Express Post õigus nõuda leppetrahvi 0,3% tähtaegselt tasumata iga viivitatud päeva eest või keelduda Saadetiste postitamisest kuni võlgnevuse likvideerimiseni.
7.2 Juhul, kui AS Express Post ei toimeta Saadetisi kohale tähtaegselt on Kliendil õigus nõuda tasu vähendamist kohaletoimetamata Saadetiste kohaletoimetamise hinna võrra.
7.3 AS Express Post ei vastuta Kliendi või adressaadi saamata jäänud tulu eest, mis nad saavad seoses sellega, et Saadetis ei jõua Adressaadini.

8. Kandepiirkond
8.1 AS Express Post teostab Saadetiste kannet üksikutes Eesti Vabariigi linnades ja valdades, mis on võetud AS Express Post kandepiirkonda ja millest on teavitatud Sideametit. Kande piirkond kehtestatakse AS Express Post juhatuse otsusega.
8.2 Informatsioon Kande piirkonnast on kättesaadav AS Express Post kontoritest.

9. Saadetiste kättetoimetamise võimatuse korral Saadetiste käitlemise kord
9.1 Juhul, kui Saadetist pole võimalik postitada, kas
1) aadressi puudumise, ebatäpsuse, loetamatuse või muu sarnase põhjuse tõttu;
2) adressaadi poolt takistuste tegemise tõttu Saadetise postkasti panemisel;
3) postkasti puudumise tõttu on tegemist kättetoimetamise võimatuse olukorraga ning Saadetist käsitletakse käesolevas peatükis käsitletud korras.
9.2 Kõik Saadetised, mida ei õnnestunud postitada kogutakse kokku ja antakse üle ühe nädala jooksul Kliendile, märkides kõigi aadressiga Saadetistele kättetoimetamise võimatuse põhjuse.
9.3 Juhul, kui aadressiga kinnise Saadetise saatja (Klient) ei ole teada, siis viiakse läbi Saadetiste avamine vastavalt «Postiseaduse» § 31 lõikele 2 ning teede- ja sideministri kehtestatud määruse «Postisaadetiste avamise kord» alusel. Kui ka avamisel ei ole tuvastatav Klient, siis hävitatakse Saadetised.
9.4 Saadetiste hävitamine toimub AS Express Post juhatuse poolt kinnitatud komisjoni poolt Saadetiste purustamisega teel. Purustamine viiakse läbi viisil, mis tagab, et purustamise järel ei ole võimalik tutvuda postisaadetise sisuga ega seda taastada.

10. Saadetiste avamise kord
10.1 AS Express Post on kinniste Saadetiste avamise õigus üksnes:
1) saatja(Kliendi) või saaja( Adressaadi) nõusolekul;
2) juhul, kui see on vältimatu kahjustatud Saadetise sisu kaitsmiseks või selle seisundi fikseerimiseks;
3) saadetises isikutele või asjadele lähtuva füüsilise ohu tõrjumiseks;
4) juhul, kui Saadetis on kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata ja seda ei ole võimalik andmete puudumise tõttu saatjale (Kliendile) tagastada.
10.2 Saadetiste avamiseks õigustatud või isikute nimekiri kehtestatakse AS Express Post juhatuse otsusega.
10.3 AS Express Post on õigus nõuda saatjalt (Kliendilt) Saadetiste avamist selle postitamiseks vastuvõtmisel, et veenduda keelatud esemete või ainete puudumises ning Saadetise vastavuses Otsepostituse tingimustele.
10.4 Saadetise avamisel avastatud edasiseks tarbimiseks kõlbmatu või saatmiseks keelatud sisu kõrvaldatakse ja hävitatakse. Otsepostituse tingimustele mittevastav sisu tagastatakse Kliendile. Hävitamine toimub AS Express Posti juhatuse poolt moodustatud komisjoni poolt viisil, mis tagab vastava sisu hävitamise keskkonnale ja inimestele ohutul viisil. Hävitamise kohta koostatakse selle kohta protokoll, milles märgitakse hävitamise täpne viis, läbiviimise aeg ja koht ning hävitamisest osa võtnud isikute nimed. Protokollile kirjutavad alla hävitamise läbi viinud isikud. Protokolle säilitatakse kuus kuud.
10.5 Saadetise avamisel raha leidmisel edastatakse see saajale (Adressaadile) rahakaardiga. Avastatud summast võetakse maha saatekulu. Postiasutusest raha edastamist tõendav kviitung lisatakse avamisel koostatud protokolli ärakirjale.
10.6 Avatud Saadetise sisuga on keelatud tutvuda põhjalikumalt, kui seda eeldab avamise põhjus.
10.7 Saadetise avamise juures viibivad isikud on kohustatud hoidma Saadetise avamisel ilmnenud postisaladust. Selle kohta võetakse vastavasse komisjoni määratud isikutelt allkiri, et nad on tutvunud ja teadlikud postisaladuse hoidmise kohustusest ning vastutusest selle kohustuse rikkumise eest.
10.8 Kahjustatud Saadetise avamise viib AS Express Post läbi selleks tema poolt määratud ruumides.
10.9 Pärast riknenud ja ohtlike ainete kõrvaldamist kinnindatakse avatud Saadetis uuesti ümbrikusse. Ümbrikusse kinnindatud Saadetisele tehakse märge «Avatud, postiasutuse nimetus ja kuupäev», mille kinnitab allkirjaga avamiskomisjoni juht.
10.10 Võimalikku füüsilist ohtu sisaldava Saadetise avamine viiakse läbi selleks sobivas kohas.
10.11 Kui Saadetise avatud sisu järgi on võimalik tuvastada saaja või saatja aadress, toimib postiteenuse osutaja edaspidi vastavalt käesolevate tüüptingimustes sätestatule ning edastab Saadetise tuvastatud aadressile.
10.12 Kui Saadetise avatud sisu ei võimaldada tuvastada saaja või saatja aadressi, käsitleb AS Express Post Saadetise kui kättetoimetamise võimatuse tõttu posti edastamata saadetist vastavalt käesolevate tüüptingimuste peatükile 9.
10.13 Saadetise avamise kohta koostatakse protokoll.
10.14 Protokollis näidatakse avamise põhjus, kirjeldatakse täpselt Kirja välist seisukorda, märkides ära Saadetise kaalu enne avamist ning üldkaalu pärast ümberpakkimist ja kinnindamist. Protokolli märgitakse loetelu postisaadetise sisuks olevatest esemetest ja esemete üksikasjalik kirjeldus (nimetus, arv, kauba puhul kaal). Protokollis märgitakse, milline osa Saadetise sisust on kahjustatud või kõrvaldatud ja milline osa edastatakse.
10.15 Protokolli ärakiri saadetakse edasi koos uuesti kinnindatud Saadetisega adressaadile väljastamiseks.
10.16 Riknenud ja ohtlike ainete kõrvaldamisel teavitatakse sellest Saatjat (klienti) ning vajadusel ka politseiasutust.

11. Pretensioonide lahendamine
11.1 Juhul, kui Kliendil või Adressaadil on pretensioone Saadetiste kohale toimetamisega, siis saab neid esitada AS Express Post e-kirja aadressil otsepostitus at expresspost dot ee või telefonil 617 7777.
11.2 Juhul, kui Kliendil on pretensioone muude lepingupunktide täitmisega või muude kohustuste täitmisega AS Expresspost poolt, siis võib pretensiooni esitada e-kirja aadressil otsepostitus at expresspost dot ee või telefonil 617 7777 või Sideametile.
11.3 Kontaktandmete muutumisel teavitab AS Express Post sellest kõiki pikaajalist lepingut omavaid Kliente ning avaldab ka vastavasisulise teate üleriigilises päevalehes.
11.4 Pretensioonide laekumise korral teostab AS Express Post juurdluse probleemi põhjuste kohta ning teavitab Klienti või Adressaati nende poolt soovitud viisil.
11.5 Juhul, kui pretensioon ja selles esitatud nõue on põhjendatud, siis on AS Express Post kohustatud Kliendi pretensioonis esitatud nõude rahuldama.