Teenused

Kasulikku

Küsimused? Kirjuta meile tellimine at expresspost dot ee

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused

AJAKIRJANDUSE TELLIMISE ÜLDISED TELLIMISTINGIMUSED

AS Express Post (Kadaka tee 63,Tallinn 12915, reg. nr. 10354213)

 

1. ÜLDISED MÕISTED 
1.1. Tellija – perioodilise väljaande tellimuse vormistaja.
1.2. Väljaanne – perioodiliselt ilmuv ja tellimuse alusel koju kantav toode.
1.3. Väljaandja – perioodikat väljaandev kirjastus.
1.4. Vahendaja – AS Express Post, kes võtab vastu tellimusi.

2. TELLIJA KOHUSTUSED
2.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed - ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, linna/asula/ või küla/maakond, postiindeks), kontakttelefon, isikukood ning võimalusel e-posti aadress.
2.2. Juhul, kui tellimuse saaja ja tellimuse eest maksja on erinevad, peab Tellija mõlema kohta esitama punktis 2.1. fikseeritud andmed.
2.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 2.1. fikseeritule, ei garanteeri Väljaandja Väljaande nõuetekohast kojukannet.
2.4. Tellija omab turvalist, väljaande mõõtmetele vastavat, ligipääsetavat ning Tellija postkastina identifitseeritavat postkasti, mille ava minimaalsed mõõtmed on 230 x 20 mm (pikkus, laius).Tellija tagab turvalise, pimedal ajal valgustatud, talvel lumest ja jääst puhastatud, vaba ligipääsu oma postkastile Väljaande ilmumispäeval alates kella 3.30-st.
2.5. Juhul, kui ei ole täidetud punktis 2.4. toodud tingimused, ei garanteeri Väljaandja nõuetekohast Väljaande kojukannet.
2.6. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult. Vastasel juhul ei garanteeri Väljaandja nõuetekohast Väljaande kojukannet.
2.7. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus antud üldiste tellimustingimustega ja andmete kasutamise korraga ning kohustub neid täitma.

3. TELLIJA ÕIGUSED
3.1. Tellijal on õigus saada Väljaanne tema tellitud perioodiks, tellimuses näidatud aadressile.
3.2. Tellijal on õigus tellida Väljaanne Väljaandja sätestatud hinnaga ja käesolevas üldistes tellimistingimuses fikseeritud tingimustel.
3.3. Tellijale saadetav Väljaanne peab olema korrektne ja komplektne ning vastama käesolevas üldistes tellimistingimustes fikseeritud tingimustele.
3.4. Tellijal on õigus esitada Väljaande kojukannet puudutavaid pretensioone Vahendaja klienditeenindusse (AS Express Post, Peterburi tee 34/5, Tallinn, tel. 6177717, e-post tellimine at expresspost dot ee).
3.5. Tellijal on õigus avaldada soovi tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks. Tellimuse ennetähtaegsel lõpetamisel on Tellijal õigus nõuda tagasi tellimuse maksumus alates tellimuse lõpetamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Tagasimakstavast summast arvestab Väljaandja maha 10% tellimuse ennetähtaegse lõpetamise kuludeks, kuid mitte vähem kui 3.00 €. Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, kus näidatakse ära Tellija nimi, tellimuse andmed ja lõpetamise aeg, konto number ja konto valdaja nimi. Sularaha tagasimakseid ei teostata. Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise korral kannab Väljaandja väljamaksmisele kuuluva summa Tellija kirjalikus avalduses näidatud pangaarvele. Väljaandja ei teosta tagasimakseid juhul, kui tellimus on vormistatud koos tasuta lisaväärtusega. Tellija ei ole kohustatud tellimuse ennetähtaegse lõpetamise tasu maksma, kui tellimuse lõpetamise põhjusena on tõestatud väljaandja süüline tegevus või tegevusetus.
3.6. Tellijal on õigus oma tellimus ümber adresseerida, selleks tuleb esitada soov Väljaandja või Vahendaja klienditeenindusse telefoni, e-posti või kirja teel. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt 10. tööpäevapeale vastava teate saabumisest.

4. TELLIMINE E-ARVE PÜSIMAKSELEPINGUGA
4.1. E-arve püsimakselepingut saab sõlmida Swedbankis, SEB-s, Danske pangas, Nordea pangas, Krediidipangas, LHV pangas ning nende pankade internetipankades.
4.2. E-arve püsimakselepingu sõlmimisel jõustub tellimus hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.
4.3. E-arve püsimakselepingu korral toimub tasumine ettemaksuna järgmise kuu eest.
4.4. Sõltuvalt tellimuse tegemise ja e-arve püsimakselepingu sõlmimise ajast võib Teile esitatud e-arvete esimese makse summa olla kuni kolme kuu tellimuse tasu:
4.4.1. Esimese kuu makse arvutamise aluseks on arve väljastamise hetkeks kätte saadud tellimuse hind möödunud kuu eest;
4.4.2. Teise kuu makse on jooksva kuu tellimuse hind;
4.4.3. Kolmanda kuu makse on ettemaks järgneva kuu eest.
4.5. Lepingut sõlmides tuleb tähelepanu pöörata kuu limiidile, mis peab võimaldada kuni 3 kuu summa automaatset tasumist. Juhul, kui Väljaande tellimishind on suurem kui Tellija poolt e-arve püsimakselepingus määratud limiit, siis Väljaandjal ei ole Tellija ees kohustusi.
4.6. E-arve püsimakselepingut saab lõpetada pangakontoris või internetipangas. Swedbanki e-arve püsimakselepingu lõpetamiseks võib saata kirjaliku avalduse Vahendaja klienditeeninduse e-postile tellimine at expresspost dot ee või postiga Peterburi tee 34/5, Tallinn.

5. VÄLJAANDJA KOHUSTUSED
5.1. Juhul, kui Tellija täidab kõiki käesolevate üldiste tellimistingimuste punktis 2 fikseeritud kohustusi, garanteerib Väljaandja tellimuse täitmise ning õigeaegse kojukande.
5.2. Väljaandja kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Väljaande.
5.3. Väljaandja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
5.4. Väljaandja kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
5.5. Juhul, kui Tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt Väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõiki käesolevates üldistes tellimistingimistes talle pandud kohustusi, kohustub Väljaandja saamata jäänud päevade võrra tasuta pikendama Tellija tellimuse lõpu kuupäeva.
5.6. Juhul, kui Väljaandja otsustab peatada või lõpetada Väljaande kirjastamine, siis kohustub Väljaandja tagastama Tellijale viimase poolt tasutud ettemaksu.

6. VÄLJAANDJA ÕIGUSED
6.1. Väljaandjal on õigus kehtestada Väljaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused. Soovituslikult teavitab Väljaandja tellimishinna ja -tingimuste muudatustest Tellijat 14 päeva enne nende jõustumist või muutumist.
6.2. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada Väljaande osaline või täielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab Väljaandja Tellijat sellest 7 päeva enne jõustumist.
6.3. Juhul, kui Tellija ei täida käesolevas üldistes tellimistingimustes talle pandud kohustusi, ei garanteeri Väljaandja tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Väljaande kojukannet.
6.4. Väljaandjal on õigus nõuda Tellijalt punktide 2.1 ja 2.4. täitmist. Kui Tellija ei täida nõudeid 14 päeva jooksul on Väljaandjal õigus tellimus peatada või lõpetada.
6.5. Väljaandjal on õigus kasutada punktis 2.1. nimetatud Tellija kontaktandmeid erinevate pakkumiste tegemiseks Väljaandja oma toodete osas. Kui Tellija ei soovi eelnimetatud pakkumisi, tuleb Tellijal sellest informeerida Väljaandjat või Vahendajat kirjalikult.

7. VAHENDAJA KOHUSTUSED
7.1. Vahendaja kohustub vastu võtma Väljaannete tellimusi ja tellijate rahasid.
7.2. Vahendaja kohustub edastama Väljaannete tellimused ja tellijate rahad Väljaandjale.
7.3. Vahendaja ei vastuta Tellijate ees kui Väljaandja otsustab peatada või lõpetada Väljaande kirjastamise osaliselt või täielikult.

 

Kirjuta meile!

Allolev vorm on kõige kiirem viis meile edastada oma soov, mure, või lennukas idee. Loeme seda kindlasti!

* Kohustuslikud väljad